Co můžu dělat ve škole?

 • učitele
 • pedagoga v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • vychovatele
 • speciálního pedagoga
 • psychologa
 • pedagoga volného času
 • asistenta pedagoga
 • trenéra
 • metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně
 • vedoucího pedagogického pracovníka

Kdo může učit

Všeobecné předpoklady pro to, aby mohla fyzická osoba vykonávat činnost pedagogického pracovníka:

Je plně způsobilý k právním úkonům

(dříve též svéprávný), čili buď dovršil 18 let věku a jeho způsobilost k právním úkonům nebyla soudem omezena, nebo před dovršením 18 let uzavřel sňatek, případně mu plná způsobilost k právním úkonům byla přiznána rozhodnutím soudu

Prokázal znalost českého nebo jiného jazyka, ve kterém je vedeno vyučování

pokud získal odbornou kvalifikaci v jiném jazyce, než je čeština. Může prokázat složením jazykové zkoušky z českého jazyka – pro tyto účely ideálně státní jazyková zkouška. Prokazování znalosti se nevyžaduje, pokud dotyčný složil maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, nebo pokud působí na škole, kde se učí jiným než českým jazykem, nebo vyučuje na dané škole cizí jazyk

Je bezúhonný

nebyl v minulosti odsouzen za trestný čin

Je zdravotně způsobilý

posudek obvykle vydává obvodní lékař při preventivní prohlídce, výsledek prohlídky zavede do dokumentace, závěr sdělí uchazeči o místo a zároveň do týdne informuje dotčeného zaměstnavatele

Má odbornou kvalifikaci pro konkrétní přímou pedagogickou činnost

kterou vykonává. Ta se liší pro různé pozice v různých institucích – kvalifikační požadavky na pozice učitele 2. stupně ZŠ a SŠ najdeš tady:

Rozcestník pedagogické kvalifikace

Pedagogické profese

Pedagogické profese a konkrétní požadavky na jejich kvalifikaci najdeš v tzv. zákoně o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.).

Učitel

Učitel je rozhodně nejviditelnější z pedagogických profesí, tento termín je však velmi široký. Zahrnuje různé „druhy“ učitelství na různých stupních školství a pro každý z nich platí jiné kvalifikační podmínky. Pokud přemýšlíš o profesi učitele / učitelky, budeš se muset rozmyslet, zda chceš být:

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga je pomocník učitele, který se může významnou měrou podílet na vzdělávacím procesu nejen ve škole, ale i v oblasti mimoškolní výchovy. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Asistent pedagoga může působit s toutéž kvalifikací v mateřské škole, na základní škole i na střední škole.

Náplní práce je zejména spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. zdravotní postižení, poruchy učení, poruchy chování a sociální znevýhodnění), pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním postižením rovněž pomoc při sebeobsluze.

Asistent pedagoga není osobní asistent. Osobní asistent na rozdíl od asistenta pedagoga není zaměstnancem školy a je obvykle zaměstnán neziskovou organizací nebo rodiči žáka se zdravotním postižením. Úkolem osobního asistenta je pracovat výhradně s konkrétním žákem.

Naproti tomu asistent pedagoga je sice přidělován do tříd, ve kterých jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho úkolem je asistování učiteli v širším spektru jeho činností a díky tomu může učitel věnovat více času a pozornosti podpoře žáků s postižením/znevýhodněním.

V současnosti jsou rozlišovány dvě úrovně odbornosti asistentů pedagoga – podle nich je odlišeno i požadované vzdělání:

 • pro vyšší úroveň činnosti – přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky – musí mít asistent pedagoga střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ zaměřenou na pedagogiku nebo alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga);
 • pro nižší úroveň činnosti – pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení – stačí asistentovi pedagoga střední vzdělání s výučním listem nebo dokonce i jen vzdělání základní, podmínkou je absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga.